Klauzula informacyjna

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka – Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Opolska 22, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000374678, NIP: 4970063144 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”). Administrator umożliwia kontakt w następującej formie:

a) listownie na adres: Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna, ul. Opolska 22, 40-084 Katowice,

b) na adres e-mail: dane@duda.pl

c) telefonicznie: +48 +32 731 10 00.

2. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych będących:

a) kandydatami do pracy,

b) klientami Spółki,

c) potencjalnymi klientami,

d) dostawcami towarów i usług,

e) wspólnikami, pracownikami, zleceniobiorcami, przedstawicielami, pełnomocnikami, prokurentami oraz osobami reprezentującymi klientów oraz dostawców towarów i usług (w tym również spółek prawa handlowego),

f) użytkownikami formularza kontaktowego.

3. Jaki jest zakres przetwarzany dla nas danych osobowych?

Administrator zapewnia, że zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej Spółka może przetwarzać m.in. wskazany poniżej zakres danych osobowych:

a) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię i nazwisko;

b) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres, numer telefonu, adres e-mail,

c) dane zbierane i przetwarzane w związku z dochodzeniem praw i roszczeń oraz wypełnianiem obowiązków ciążących na Spółce,

d) dane zbierane i przetwarzane w związku z prowadzonym procesem rekrutacji,

e) dane zbierane i przetwarzane dla celów marketingowych.

4. Jaki jest cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• prowadzenia procesu rekrutacji,

• świadczenia przez nas usług,

• nawiązywania relacji handlowych,

• realizacji zamówień oraz zawartych umów,

• współpracy przy sprzedaży bądź zakupie towarów lub usług,

• wystawiania faktur VAT lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenia dokumentacji księgowej,

• obsługi zgłoszeń reklamacyjnych,

• utrzymywania z Tobą kontaktu w ramach współpracy, w tym odpowiedzi na Twoje zgłoszenia lub zapytania (przesłane również za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej),

• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosownie monitoringu wizyjnego na terenie Spółki,

• prowadzenia marketingu bezpośredniego.

a) Jeśli jesteś kandydatem do pracy: 

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych

Udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

art. 6 ust. 1 lit a) RODO

art. 6 ust. 1 lit c) RODO

Przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w którym uczestniczysz

Udział w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez Spółkę

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

art. 6 ust. 1 lit c) RODO

Przez okres 6 miesięcy, od dnia udzielania przez Ciebie zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji lub do dnia cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzani a danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Maksymalnie 3 miesące

Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w szczególności w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną lub przekazania informacji o wynikach prowadzonej rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w którym uczestniczyłeś bądź do dnia cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

b) Jeśli jesteś klientem Spółki (korzystasz ze świadczonych przez nas usług):

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych

Realizacja umowy zawartej ze Spółką

art. 6 ust. 1 lit b) RODO

Okres realizacji umowy zawartej ze Spółką, a następnie okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie fv, rozwiązanie umowy)

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

3 miesiące

Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia spotkania, odwołania terminu spotkania, realizacji zamówienia lub świadczonej usługi - co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest obsługa klienta

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres trwania zawartej z nami umowy, a także przez okres wymiany korespondencji związanej ze złożonym przez Ciebie zapytaniem lub zgłoszeniem, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa

Obsługa zgłoszeń reklamacyjnych, w związku z korzystaniem ze świadczonych przez nas usług

art. 6 ust. 1 lit b) RODO

Okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa

Marketing bezpośredni

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu zgłoszenia sprzeciwu

c) Jeśli jesteś potencjalnym klientem Spółki:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych

Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Do chwili podjęcia decyzji w kwestii zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, nie dłużej niż rok od daty podjęcia przez Ciebie działania

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

3 miesiące

Podejmowanie działań mających na celu  pozyskanie nowych Klientów

art. 6 ust. 1 lit f) RODO

Do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych

d) Jeśli jesteś dostawcą towarów lub usług:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych

Realizacja umowy zawartej ze Spółką bądź złożonego zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Okres realizacji umowy zawartej ze Spółką, a następnie okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie fv, rozwiązanie umowy)

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

3 miesiące

Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. realizacji zamówienia lub świadczonej usługi -co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Okres trwania zawartej z nami umowy, a także przez okres wymiany korespondencji związanej ze złożonym przez Ciebie zapytaniem lub zgłoszeniem, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa

e) Jeśli działasz w charakterze wspólnika, pracownika, zleceniobiorcy, przedstawiciela, pełnomocnika, prokurenta klienta lub dostawcy towarów i usług:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania i/lub przetwarzania danych osobowych

Realizacja umowy zawartej przez Spółkę z podmiotem w którego imieniu występujesz, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Okres obowiązywania umowy, przez który działasz jako przedstawiciel klienta/dostawcy towaru lub usługi, a następnie okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie fv, rozwiązanie umowy)

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę

art. 6 ust.1 lit. f) RODO

3 miesiące

Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia spotkania, odwołania terminu spotkania, realizacji zamówienia lub świadczonej usługi -co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres trwania zawartej z nami umowy, a także przez okres wymiany korespondencji związanej ze złożonym przez Ciebie zapytaniem lub zgłoszeniem, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa

f)  jeżeli jesteś właścicielem sklepu, do którego realizujemy dostawy oferowanych przez nas produktów, bądź usług, Twoje dane mogą zostać nam udostępnione przez podmiot będący dystrybutorem produkowanych przez nas towarów, których jesteś odbiorcą. Twoje dane zostały nam w takim przypadku udostępnione na podstawie zawartej z dystrybutorem umowy.

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych

Prowadzenie analiz i statystyk sprzedażowych, w tym analiza osiąganych obrotów

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5 lat, od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a po tym czasie ewentualnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

 

5. Z jakich źródeł pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Kandydaci do pracy

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie w dostarczonej nam dokumentacji aplikacyjnej bądź z innego źródła np. agencja pracy lub osoby trzecie ( w takiej sytuacji mamy obowiązek poinformowania Ciebie o źródle pozyskania Twoich danych osobowych).

Klienci

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji spotkania, złożenie oferty, a także przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Potencjalni klienci

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, Spółka zbiera Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

 

Dostawcy towarów i usług

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub osoby upoważnionej przed zawarciem umowy ( złożeniem zamówienia) lub w trakcie jej realizacji.

Przedstawiciele klientów/dostawców towarów i usług, osoby do kontaktu

Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego występujesz lub bezpośrednio od Ciebie. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego występujesz, Spółka zbiera następujące dane Ciebie dotyczące: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Właściciele sklepów

Dystrybutorzy oferowanych przez nas towarów i usług

 

Twoje dane osobowe mogą być przez nas pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności z rejestru przedsiębiorców CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego, w celu weryfikacji podanych przez Ciebie informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w ww. rejestrach. Możemy również pozyskiwać Twoje dane osobowe od podmiotów, w których jesteś zatrudniony, z którymi współpracujesz na podstawie umów cywilnoprawnych lub które reprezentujesz. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku

informacje konieczne do realizacji zawartej z nami umowy lub realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności: Twoje imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu).

6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane w ramach świadczonych przez nas usług mogą być udostępnione:

  • naszym pracownikom oraz współpracownikom, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi;
  • innym Spółkom należącym do grupy kapitałowej Administratora,
  • podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  • naszym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi IT, dostawcom systemów informatycznych, firmom spedycyjnym i transportowym oraz podmiotowi świadczącemu usługi windykacyjne oraz ochroniarskie,
  • innym podmiotom lub organom - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Twoje dane osobowe udostępnione nam w związku z korzystaniem z naszych usług, nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Czy  podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Kandydaci do pracy

Podanie danych osobowych w związku z przesłaną przez Ciebie dokumentacją aplikacyjną, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcie udziału w procesie rekrutacji. W przypadku aplikowania na stanowisko związane z nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną podanie danych jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.

Klienci

Podanie przez Ciebie danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Ponadto, Twoje dane są niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych.

Potencjalni klienci

Jeśli podajesz swoje dane bezpośrednio Spółce (w tym jej przedstawicielowi), ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.

Dostawcy towarów i usług

Podanie przez Ciebie danych niezbędnych do złożenia przez Ciebie oferty, a następnie podpisania i realizacji z nami umowy bądź złożenia przez nas zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy/złożenia zamówienia. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia przez nas Twojej oferty oraz zawarcia umowy/złożenia zamówienia.

Przedstawiciele klienta/dostawcy towarów i usług, osoby do kontaktu

Jeżeli podajesz swoje dane osobowe bezpośrednio Spółce ( w tym jej przedstawicielowi), ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez nas umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego występujesz, w tym w szczególności w celu utrzymywania z Tobą kontaktu w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem, który reprezentujesz. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona lub niemożliwa.

 

8. Czy podejmujemy wobec Twoich danych zautomatyzowane decyzje?

Wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

9. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Spółka umożliwia Ci skorzystanie z poniższych praw:

a)         dostępu do treści danych – jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Ponadto, przysługuje Ci prawo uzyskania informacji dotyczących w szczególności celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania Twoich danych oraz przysługujących Ci prawach,

b)         sprostowania danych – jeśli Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, przysługuje Ci prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych Ciebie dotyczących. Ponadto, w przypadku gdy posiadane przez nas dane są niekompletne, przysługuje Ci prawo żądania ich uzupełnienia,

c)         usunięcia danych – jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane bądź wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, a jednocześnie nie zachodzą nasze nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy, a także w sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo żądania ich usunięcie w całości lub w części. Prawo to jednak nie dotyczy danych w zakresie, w jakim są niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony naszych roszczeń bądź wywiązania się przez nas z prawnego obowiązku ich przetwarzania lub przechowywania wynikającego z obowiązującego prawa,

d)         ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat bądź przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo będą Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w okresie poprzedzającym wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych, uzgodnionych z Tobą działań. Pomimo skorzystania ze wskazanego powyżej prawa, możemy przetwarzać Twoje dane w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń,

e)         cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, których zgoda dotyczyła – w każdej chwili masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zakresie w jakim Twoja zgoda była wymagana. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,

f)          wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – możesz, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym wyżej mowa, Spółka nie będzie mogła przetwarzać Twoich danych do realizacji ww. celu,

g)         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Po złożeniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

h)         wniesienia skargi do organu nadzorczego– jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku skorzystania ze wskazanych powyżej praw, prosimy o skierowanie wniosku na adres e-mail: dane@duda.pl lub listownie na adres: Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna, ul. Opolska 22, 40-084 Katowice.

Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Informujemy ponadto, że przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować osobę występującą z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

10. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Twoje dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w Spółce zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.  

11. Zmiana treści klauzuli informacyjnej:

Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Klauzuli informacyjnej. Zmiana Klauzuli informacyjnej zostanie podana do Twojej wiadomości poprzez zamieszczenie na naszej stronie internetowej www.silesia.eu lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez Spółkę w kontaktach z klientami oraz dostawcami usług, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail.